Ansprechpartner

 Karl Benno Nagy

Karl Benno Nagy
President Walton Europe

T:
+49 (40) 22 92 97-581
F:
+49 (40) 22 92 97-599
 Sydné Dawn Bruwer

Sydné Dawn Bruwer
Executive Assistant to Karl Benno Nagy

T:
+49 (40) 22 92 97-581
F:
+49 (40) 22 92 97-599